Новини

Приобщаващи родители – успешни деца

Защо е важно приобщаването на родителите?
В.К. Приобщаването на родителите произтича от необходимостта за утвърждаване на нови позитивни, взаимоотношения и взаимодействия в образователните институции. Партньорството с родителите е един от основните елементи за изграждането на приобщаваща училищна среда.
Е.А. Много научни изследвания доказват необходимостта от включването на родителите в училищния живот. От значение е и връзката между емоционалната сигурност и привързаност, която детето получава, и развитието на познавателните му способности и интерес към света. Участието на родителите e ключово за развитието на децата и техните академични постижения. То може да бъде особено важно за децата, които имат обучителни трудности.


В какво се състои парньорството родители – специалисти?
Е.А. Най-важният елемент от партньорството с родителите е комуникацията. Tя трябва да е постоянна и често. Нужно е създаване на отношение на доверие и взаимно разбиране. Вслушване и вземане предвид на мнението на родителите.
В.К. Създаването на възможност за открита комуникация може да е особено ценно за родителите на децата с обучителни трудности. Много от тези родители никога до сега не са имали възможността да споделят опита и знанията си с другите възрастни, които са част от образованието на техните деца. Това е двупосочен процес.

Какви са начини за участие на родителите в училищния живот?
В.К. Участието на родителите може да бъде осъществено в няколко различни насоки, които се преплитат и допълват. Това е дълъг процес, който не се изчерпва с няколко посещения.
Е.А. Участието им може да бъде полезно за децата на които им трябва повече време за адаптация . Могат да се включват в организирането на тематични дни, съвместни игри и занимания, а също като помощник-учители или организатори на извънкласни дейности. Важно е и консултирането с мнението на родителите при вземането на решения, засягащи учебния процес и присъствие на разговорите на които се договарят стъпките при работата с децата, ако с тях ще работят специалисти.
В.К. Всички възможности за включване на родителите създават една нова среда, в която семейството и децата са във фокуса на вниманието и всички услуги, предлагани от образователните институции са насочени в тяхна полза. Всяка институция може да използва свои правила, програми, процедури с които да регламентира и насърчи развиването на парньорски отношения.

Срещате ли съпротиви ?
Е.А.Съпротивата е естествена емоционална реакция при различни ситуации и процеси. Появява се почти винаги, когато усетим, че някой иска да се намеси в нашия вътрешен свят. Когато човек не знае каква ще бъде следващата стъпка, не се чувства добре. Често това предизвиква реакция на съпротива, затова е много е важно да даваме достатъчно информация, когато предстоят промени.
В.К. Напълно нормално е да има различни мнения по отношение на един и същи проблем, но в процеса на обсъждането му и вземането на решение е необходимо да се наблегне на крайната цел, а именно – грижата за детето.


Как си партнират учителите със специалистите, за да са в полза на родителите?
В.К. В някои случаи учителите също имат нужда от подкрепа и от възможност по-интензивно да разчитат на помощ от страна на специалисти, да имат достъп до специализирани ресурси и помощни материали, с които да работят, както и до готови модели и практически съвети за реакция в една или друга ситуация.
Е.А. При необходимост училищния психолог може да подпомогне процеса на развитие на класната общност – изграждането на класа като екип, усвояването на умения за справяне с конфликти, страхове и притеснения и др, а логопеда може да спомогне за процеса на социализация ( например с групови занимания) или да консултира по специфични въпроси,свързани с ограмотяването на детето.


В заключение
Е.А. Ние като специалисти трябва да сме в крак с промените, да поканим родителите да участват и да се чувстват ангажирани, по начин който е удобен и възможен и за тях самите. От нашата подкрепа и разбиране зависи дали децата ще успеят да разгърнат силите си.
В.К. Ние вярваме, че чрез истинска подкрепяща среща в образователните инстируции децата ще пораснат уверени и можещи възрастни.

Елена Андонова

/психолог/


Интервю с Ваня Кондева /директор на детска градина/

Вашият коментар