Фирмени тренинги и обучения

Какво представляват фирмените тренинги и обучения?

Какво са фирмените тренинги?

Фирмените тренинги най-често се провеждат в групи с членове на работния екип. Могат да бъдат еднократни, за няколко срещи с определена регулярност или периодичен продължителен процес, като част от работата във фирмата. Целят сплотяване на екипа, изучаване на груповата динамика в него и подобряване ефективността на работния процес, чрез корекция на неефективните групови процеси (при констатирани такива). При провеждането им се използва многообразие от психологически и психотерапевтични подходи, които целят диагностициране и/или промяна.

Какво са фирмените обучения?

Фирмените обучения целят участниците в екипа да придобият или да усъвършенстват своите знания и умения за повишаване на професионалната компетентност и да подобрят своята психологическа пригодност на работното място. Темите могат да бъдат различни, например: сплотяване на екип, лидерски умения, ефективна комуникация, изследване и насока на взаимоотношенията между членовете в екипа, работа със стреса на работното място и др. По време на обученията се прилагат различни ролеви игри, анализ, насоки от специалистите и др. В случай, че имате желание за друга тема, която е важна за Вашия екип, можете да ни информирате за това.