×

Какво представляват фирмените тренинги и обучения?

Какво са фирмените тренинги?

Фирмените тренинги представляват групова работа, с цел изграждане на сплотен екип и повишаване на неговата ефективност. Те могат да бъдат провеждани в предварително наета за целта зала или извън динамичния град на специално организирано място. Това е метод, който се прилага под формата на динамични ролеви игри, съдържащи елементи на креативност, спонтанност, взаимната помощ в екипа, както и желанието за приключение. В основата на разработваните игри се залагат техники от научните психотерапевтични парадигми психодрама и когнитивно – поведенческата психология.

Какво са фирмените обучения?

Фирмените обучения са ориентирани към придобиване и усъвършенстване на знания и умения с цел повишаване на професионалната компетентност и психологическата пригодност на работното място. Темите могат да бъдат различни, например: сплотяване на екип, ефективна комуникация, снижаване нивото на стрес и др. Провеждането на допълнителни специализирани обучения е продиктувано от все по-разширяващото се разбиране за понятието „професионални умения”. Професионализмът не се измерва вече само със специфичните профилирани знания, но и с редица личностни умения като тези, необходими за справяне с конфликтни ситуации, адекватно отреагиране на стрес, комуникативност, инициативност и др. В своята същност фирмените обучения се провеждат под формата на динамични и гъвкави тренинг-програми. В тях се съчетават базисни теоретични постановки, разнообразни ролеви игри, решаване на казуси, правене на анализи, провеждане на брейнсторминги и др.

Тренингите и обученията се реализират в екип с колеги от Център за психологически тренинги и консултации “Амарна”